Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden


1 Definities en toepasselijkheid

1.1 - In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, verder "Voorwaarden", wordt verstaan onder:
I C.A.V.
Coöperatieve Aankoop Vereniging "Den Ham" UA, statutair gevestigd te Den Ham en alle aan haar gelieerde ondernemingen, voor zover deze ondernemingen uitdrukkelijk deze Voorwaarden van toepassing hebben verklaard;
II Afnemer 
Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie C.A.V. een overeenkomst aangaat of aan wie C.A.V. een offerte of aanbieding doet;
III Consument
Iedere Afnemer die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
IV Overeenkomst op afstand
De overeenkomst waarbij, in het kader van een door C.A.V. georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
V Techniek voor communicatie op afstand
Een middel dat zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst op afstand;
VI Herroepingsrecht
Het recht van de Consument om gedurende zeven werkdagen na ontvangst van een door C.A.V. geleverde zaak af te zien van de overeenkomst op afstand;
1.2 - De Voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en elk aanbod van C.A.V., op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen C.A.V. en Afnemer en op alle overige (rechts)handelingen van C.A.V. en Afnemer.
1.3 - Afwijkingen en/of aanvullingen op de Voorwaarden zijn slechts van toepassing indien zij schriftelijk zijn overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de desbetreffende overeenkomst.
1.4 - Behoudens schriftelijke aanvaarding door C.A.V. is de toepasselijkheid van algemene en/of bijzondere voorwaarden van Afnemer uitgesloten.

2 Offertes en aanbiedingen


2.1 - De offerte of de aanbieding bevat een nauwkeurige omschrijving van identiteit en adres van de offrerende c.q. aanbiedende partij, de aangeboden producten, de prijs inclusief belastingen, kosten van aflevering, de wijze van betaling en aflevering of uitvoering van de overeenkomst, het al dan niet van toepassing zijn van het Herroepingsrecht en de termijn voor de aanvaarding van het aanbod c.q. de termijn waarbinnen de prijs gestand wordt gedaan.
2.2 - Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de offerte of aanbieding binden C.A.V. niet.

3 Overeenkomst


3.1 - De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Afnemer van de offerte of het aanbod van C.A.V. en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, onder voorbehoud van het bepaalde in dit artikel.
3.2 - C.A.V. kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van die feiten en omstandigheden die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien C.A.V. op basis daarvan goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
3.3 - C.A.V. zal uiterlijk bij aflevering aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, doen toekomen:
- de gegevens vermeld in artikel 2.1 van deze Voorwaarden, tenzij deze reeds voor uitvoering van de overeenkomst aan de Consument zijn verstrekt;
- de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel de melding dat het Herroepingsrecht is uitgesloten;
- het bezoekadres van C.A.V. waar de Consument met klachten en reclames terecht kan;
- informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

4 Herroepingsrecht Consumenten


4.1 - Bij de aankoop van zaken heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument of een vooraf door hem aangewezen vertegenwoordiger.
4.2 - Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 14 kalenderdagen na ontbinding/herroeping met alle geleverde toebehoren en voor zover redelijkerwijs mogelijk in de originele staat en verpakking aan C.A.V. retourneren, conform de door C.A.V. verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4.3 - Indien de consument niet voldoet aan het gestelde in het voorgaande artikellid, is hij aan aansprakelijk voor de schade die daaruit voortvloeit.
4.4 - Indien de Consument gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. 
4.5 - Indien de Consument een bedrag betaald heeft zal C.A.V. dit bedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping terugbetalen, eventueel onder verrekening van schadevergoeding verschuldigd krachtens lid 3 van dit artikel.
4.6 - C.A.V. kan het herroepingsrecht van de Consument uitsluiten voor producten:|
- waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop C.A.V. geen invloed heeft; 
- die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
- die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
- die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
- die snel kunnen bederven of verouderen; Eigen geproduceerde mengvoeders kunnen alleen geruild worden binnen 24u;
- zijnde audio- en video-opnamen, computerprogrammatuur en producten die om hygiënische redenen niet kunnen worden geretourneerd indien de consument de verzegeling heeft verbroken;
- zijnde kranten en tijdschriften.

5 Prijzen


5.1 - De in de offerte of aanbieding genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
5.2 - Prijzen worden gedurende de geldigheidsduur van de offerte of aanbieding niet verhoogd behoudens ten gevolge van veranderingen in BTW tarieven.
5.3 - In afwijking van het vorige lid kan C.A.V. producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar C.A.V. geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel voormelde prijzen richtprijzen betreffen, worden in de offerte of de aanbieding vermeld. 
5.4 - Na het sluiten van de overeenkomst doch voor de aflevering, heeft C.A.V. het recht prijsverhogingen door te voeren, indien de omstandigheden waarop de prijzen zijn gebaseerd wijzigen. Onder bedoelde omstandigheden zijn onder meer begrepen: vrachttarieven, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland, lonen, salarissen en sociale lasten, wisselkoersveranderingen en prijzen van grond- en hulpstoffen. In geval van een prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst doch voor de aflevering, heeft de Afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.
5.5 - Verleende kortingen worden geacht eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden C.A.V. op geen enkele wijze ten aanzien van latere overeenkomsten.

6 Levering


6.1 - Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Indien een besteld product niet meer voorradig is, meldt C.A.V. dat ten spoedigste aan Afnemer. Tenzij C.A.V. gebruik maakt van haar bevoegdheid op grond van artikellid 6.7 geldt een dergelijke melding tevens als ontbinding van de overeenkomst, zonder dat daardoor enig recht op of verplichting tot betaling van schadevergoeding ontstaat.
6.2 - Tenzij C.A.V. voor totstandkoming van de overeenkomst een langere leveringstermijn heeft opgegeven danwel partijen een langere leveringstermijn zijn overeengekomen, zal C.A.V. geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 7 dagen uitvoeren. Indien de levering niet (in zijn geheel) binnen de leveringstermijn kan plaatsvinden, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 7 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. De Consument heeft alsdan het recht kosteloos de overeenkomst te ontbinden.
6.3 - Het recht tot ontbinding komt de Consument niet toe, wanneer de vertraging in de levering niet aan C.A.V. kan worden toegerekend.
6.4 - De afleveringstermijn vangt aan op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst, danwel, indien dit later is, op de dag van ontvangst door C.A.V. van de voor uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke benodigdheden en/of op de dag dat C.A.V. een overeengekomen vooruitbetaling ontvangt.
6.5 - In geval van ontbinding conform artikellid 6.1 zal C.A.V. het bedrag dat de Consument betaald heeft uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen. 
6.6 - C.A.V. is te allen tijde gerechtigd in gedeelten te leveren, onverminderd haar verplichtingen ten aanzien van de leveringstermijn.
6.7 - Indien tijdige levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn heeft C.A.V. de bevoegdheid een product van gelijke kwaliteit en prijs te leveren. Indien de Consument in dat geval gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten van retourzending voor rekening van C.A.V. De Consument wordt over de levering van een vervangend product en de daaraan verbonden gevolgen krachtens dit artikellid door C.A.V. op duidelijke en begrijpelijke wijze in kennis gesteld.
6.8 - Levering geschiedt aan het adres dat afnemer aan C.A.V. kenbaar heeft gemaakt, tenzij voor totstandkoming van de overeenkomst door C.A.V. is aangegeven dat levering geschiedt af bedrijf van een vestiging van C.A.V. of wanneer levering af bedrijf is overeengekomen.
6.9 - Bij aflevering aan Afnemer of aan een vooraf aangewezen en aan C.A.V. bekend gemaakte vertegenwoordiger, gaat het risico van beschadiging en/of vermissing van producten over op Afnemer.

7 Betaling


7.1 - Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door Afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.
7.2 - Wanneer gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling is bedongen, kan Afnemer geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
7.3 - Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan C.A.V. te melden.
7.4 - In geval van wanbetaling van Afnemer heeft C.A.V. behoudens wettelijke beperkingen het recht om vooraf aan Afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten en wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
7.5 - Alle aan Afnemer in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. 

8 Eigendomsvoorbehoud


8.1 - Het eigendom van producten gaat ondanks de feitelijke aflevering, pas over op Afnemer nadat deze al hetgeen hij krachtens overeenkomst aan C.A.V. verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom en andere kosten en renten.
8.2 - Voordat de eigendom van producten op Afnemer is overgegaan, is deze niet gerechtigd de producten te vervreemden, te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden of anderszins ten behoeve van een derde te bezwaren. Afnemer is slechts gerechtigd producten, waarvan C.A.V. eigenaar is, aan derde te verkopen of af te leveren, voor zover dat in het kader van Afnemers normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
8.3 - Zolang C.A.V. eigenaar van de producten is, zal Afnemer C.A.V. onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op de producten. Bovendien zal Afnemer C.A.V. op eerste verzoek van C.A.V. mededelen waar de C.A.V. in eigendom toebehorende producten zich bevinden.
8.4 - Bij beslag op (deel van) de producten, surseance van betaling of faillissement van Afnemer, zal Afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator wijzen op de eigendomsrechten van C.A.V.
8.5 - Indien een voor zover Afnemer de overeengekomen prijs voor geleverde producten niet heeft betaald, is Afnemer, indien hij de door C.A.V. geleverde producten aan derden heeft doorgeleverd, verplicht op eerste verzoek van C.A.V. alle noodzakelijke medewerking te verlenen aan de vestiging van een pandrecht ten behoeve van C.A.V. op alle vorderingen van Afnemer op die derde uit hoofde van die doorlevering, zulks onverminderd de overige rechten van C.A.V. uit hoofde van de overeenkomst of de wet.

9 Garantie/reclames


9.1 - Indien C.A.V. producten aan afnemer levert die C.A.V. van diens toeleveranciers heeft verkregen, geldt de inhoud en omvang van de garantie, de garantietermijn en de (overige) garantievoorwaarden zoals gesteld door die toeleveranciers. C.A.V. is niet tot een verdergaande garantie ten opzichte van Afnemer gehouden dan waarop C.A.V. ten opzichte van die toeleveranciers aanspraak kan maken.
9.2 - Afnemer is gehouden direct na levering de producten te controleren op eventuele gebreken. 
9.3 - Reclames met betrekking tot gebreken in de geleverde producten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen na levering van de betreffende producten, danwel binnen 8 dagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen 8 dagen nadat het gebrek redelijkerwijs had behoren te worden ontdekt, aan C.A.V. kenbaar te worden gemaakt. Bij overschrijding van deze termijn wordt Afnemer geacht akkoord te zijn met (de kwaliteit van) de geleverde producten en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden welke hem op grond van de wet en/of de overeenkomst en deze algemene voorwaarden ten dienste staan.
9.4 - Een reclame als bedoeld in voorgaande artikellid schort betalingsverplichtingen van Afnemer niet op.
9.5 - In afwijking van artikellid 9.3 dienen reclames inzake houdbaarheidgebonden artikelen binnen 48 uur na aflevering gemeld te worden.

10 Aansprakelijkheid


10.1 - Jegens een Afnemer niet zijnde een Consument is de aansprakelijkheid van C.A.V. beperkt tot het factuurbedrag voor het gebrekkige product c.q. het factuurbedrag voor de overeenkomst die gebrekkig is uitgevoerd, met een maximum van € 45.000,00. De aansprakelijkheid is voorts in ieder geval beperkt tot het bedrag waarvoor C.A.V. in het desbetreffende geval is verzekerd vermeerderd met haar eigen risico. 
10.2 - Jegens een Afnemer niet zijnde een Consument is C.A.V. nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede wordt begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

11 Overmacht


11.1 - Indien C.A.V. door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
11.2 - Indien de overmachtstoestand 1 maand heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daardoor enig recht op of enige verplichting tot betaling van schadevergoeding ontstaat, ook niet als C.A.V. als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. 
11.3 - C.A.V. zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachtssituatie op de hoogte stellen. 
11.4 - Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van C.A.V. onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van C.A.V. kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk, stagnatie of andere problemen bij de productie door toeleveranciers van C.A.V. en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het onderbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

12 Rechtskeuze en bevoegde rechter


12.1 - Op de overeenkomst en deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
12.2 - Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze Voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Zwolle, met dien verstande dat C.A.V. het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen afnemer aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges, die bevoegd zijn van degelijke vorderingen kennis te nemen.

Download Algemene Voorwaarden: 

> Algemene voorwaarden